GDPR

SÅ HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Besök Linde AB (nedan kallade ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”) behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som begärts innan och efter avtal har ingåtts.

Hur hanterar vi dina personuppgifter
En personuppgift är en information som kan kopplas till en fysiskt levande person, t.ex. namn, personnummer, adress, e-post och telefon. Vi behandlar personuppgifter när du blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

Uppgifterna som du lämnar till oss sparar vi så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med er eller så länge lagstiftningen kräver det.

Behandlingen av personuppgifter kan komma att utföras av anlitade personuppgiftsbiträden. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till tredjeland (utanför EU/EES).

Dina rättigheter
Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den nya dataskyddsförordningen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• begära att få information om de uppgifter vi har om dig, ett s.k. registerutdrag
• begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter
• begära överföring (dataportabilitet)
• begära att vi begränsar behandlingen
• göra invändningar
• begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Du hittar även mer information om GDPR och dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig
Besök Linde AB, organisationsnummer 556459–8174, är personuppgiftsansvarig för behandling av bolagets personuppgifter. I bolaget ingår verksamheterna Badhuset Energikällan, Lindesberg Arena och Lindesbergs Bio.

 

KONTAKTUPPGIFTER

POSTADRESS
Lindesberg Arena
Nyborgsgatan 1
711 34 Lindesberg

BESÖKSADRESS
Lindesberg Arena
Nyborgsgatan 1
711 34 Lindesberg

dataskydd@besoklinde.se